Statut żłobka

STATUT ZŁOBKA MONTESSORI POCEMON

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści
  żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Żłobek Montessori POCEMON.
 2. Organem prowadzącym żłobek jest: Pogodne Przedszkole Montessori sp. z o.o.
 3. Siedziba organu prowadzącego znajduje się pod adresem: 05-800 Pruszków ul. Polna 32H, a placówka mieści się w Pruszkowie przy ul. Powstańców 7A lok. U2.
 4. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny nad placówką sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie.


ROZDZIAŁ II
Cele i zadania żłobka

§ 2

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów stosownej ustawy, w szczególności:

 1. Troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.
 2. Wspomaga rozwój i wczesną edukację dziecka zgodnie z jego i aktualnymi potrzebami i możliwościami.
 3. Zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 4. Troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie procesów poznawczych takich jak: myślenie, spostrzeżenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą.
 5. Kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania, życzliwości i empatii.
 6. Rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, a także uzdolnienia poprzez różne formy działalności plastyczno – technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia.
 7. Tworzy warunki do wczesnej nauki.
 8.  Współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
  • pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
  • udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,
  • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku.
 9. Zapewnia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych.

§ 3

Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących obszarów:

 1. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.
 2. Rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka.
 3. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
 4. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.
 5. Rozwijanie wrażliwości moralnej.
 6. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym. Nauka rozumienia zjawisk przyczynowo – skutkowych.
 7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.
 8. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.
 9. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§ 4

Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 1. Dobrem dziecka.
 2. Potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych.
 3. Koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.


ROZDZIAŁ III

§ 5

Nadzór nad żłobkiem sprawuje:

 1. Dyrektor.

§ 6

Do zadań Dyrektora należy:

 1. Nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów z założeniami Statutu żłobka.
 2. Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu żłobka.
 3. Zatrudnianie i zwalnianie opiekunów .
 4. Stała współpraca z pracownikami.
 5. Obsługa administracyjna i finansowo-księgowa żłobka.
 6. Ustalanie wysokości czesnego
 7. Zapewnienie dzieciom, zatrudnionym opiekunkom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku.
 8. Sprawowanie nadzoru w stosunku do zatrudnionych opiekunów.
 9. Tworzenia bądź likwidacji nowych oddziałów żłobka.
 10. Wprowadzanie zmian w Statucie żłobka i na stronie internetowej żłobka .
 11. Zarządzanie żłobkiem oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących pracy i funkcjonowania żłobka.
 12. Kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w żłobku.
 13. Sprawowanie kontroli kwalifikacji zatrudnionego personelu.
 14. Kontrola działalności żłobka i prawidłowej organizacji opiekuńczo – wychowawczej.
 15. Tworzenie Regulaminu żłobka i wprowadzanie w nim zmian.
 16. Reprezentowanie żłobka na zewnątrz.
 17. Ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów dzieci.
 18. Gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy, a także nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz dokumentowania zajęć.

Do zadań opiekunki dziecięce j należy:

 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 2. Zajmowanie się dziećmi, pielęgnowanie i wychowanie.
 3. Dbanie o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci.
 4. Kształtowanie aktywności i samodzielności w codziennych czynnościach i zabawie.
 5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru.
 6. Wypracowywanie społeczno- pożytecznych nawyków.
 7. Zaspakajanie podstawowych potrzeb biologicznych.
 8. Karmienie, przewijanie i ubieranie dzieci.
 9. Organizowanie i przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w sali i na spacerze.


ROZDZIAŁ IV
Organizacja żłobka

§ 7

 1. Żłobek jest placówką opiekuńczo – wychowawczo zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 1 roku życia do 3 lat.
 2. Żłobek jest placówką jednooddziałową.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka są oddziały.
 4. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, Dyrektor żłobka może przyjąć na to miejsce na czas tej nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z rodzicami.

§ 8

 1. Rok oświatowy w żłobku rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku.
 2. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wyszczególnionych przez Dyrektora żłobka.
 3. Oddziały żłobka sprawują opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00. Przy czym opieka nad jednym dzieckiem w żłobku nie może przekroczyć 10 godzin w ciągu jednego dnia.
 4. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10 – 15 minut.
 5. Przy zapisie dziecka z rodziny wielodzietnej, obowiązuje cennik jak przy zapisaniu rodzeństwa.
 6. W przypadku przyjęcia do żłobka dziecka z alergią, rodzice zapisują informację o alergii w karcie zgłoszenia do żłobka, dodatkowo rodzice przedstawiają zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie z wyszczególnieniem produktów alergizujących, które należy wykluczyć z diety dziecka.
 7. Nieobecność dziecka w żłobku rodzice zgłaszają kierownikowi żłobka.

§ 9

 1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów żłobkowych możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w żłobku.
 2. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
 3. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno – oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno – kulturalnych.

§ 10

 1. Żywienie dzieci odbywać się będzie za pośrednictwem firmy cateringowej.
 2. W żywieniu brane jest pod uwagę indywidualne podejście do dzieci z alergią.
 3. Każdy rodzic przed podpisaniem umowy, powinien w karcie zgłoszenia wpisać ewentualną alergię pokarmową swojego dziecka, jak również zadeklarować rodzaj wyżywienia dla swojego dziecka. Wpis o alergii oraz wybrany sposób żywienia będzie ujęty w karcie zgłoszenia dziecka do żłobka.
  • Żłobek za pośrednictwem firmy cateringowej podaje następujące posiłki:
   ​II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek oraz napoje.
 4. Dzieciom karmionym mieszankami mlecznymi rodzice zobowiązani są do dostarczenia do żłobka suchej mieszanki oraz butelki. Założyciel gwarantuje przygotowanie mieszanki zgodnie z informacją podaną na opakowaniu mieszanki, a także zgodnie z zasadami higieny.
 5. Posiłki podawane będą dzieciom zgodnie z zasadami higieny.

§ 11

 1. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez Dyrektora placówki, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 4. Opiekun w każdym dniu udziela każdemu rodzicowi wyczerpującej informacji na temat dziecka.

§ 12

Do realizacji celów statutowych żłobka placówka posiada:

 1. większą oraz mniejszą salę zabaw dla dzieci, które są ze sobą połączone
 2. szatnię z szafkami na odzież dla dzieci,
 3. pomieszczenie sanitarne dla dzieci (ubikacja, umywalka, natrysk)
 4. pomieszczenie sanitarne dla personelu (ubikacja, umywalka)
 5. pomieszczenie dystrybucji posiłków dowożonych w systemie cateringowym oraz pomieszczenie zmywalni naczyń (wyposażone w zlewozmywak, lodówkę, kuchenkę elektryczną oraz zmywarkę z funkcją wyparzania)
 6. zaplecze administracyjno – socjalne
 7. ogrodzony ogród do zabaw na świeżym powietrzu.


ROZDZIAŁ V
Nauczyciele, opiekunowie i inni pracownicy żłobka

§ 13

 1. Dyrektor powierza pracę w oddziale żłobkowym przyjętym do pracy opiekunom. Liczba dzieci na jednego opiekuna nie przekroczy 8, a gdy w tej grupie dzieci będzie jedno niepełnosprawne lub które nie ukończyło 1 roku życia, liczba ta nie przekroczy 5 dzieci.
 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku opiekuna jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z wymogami przepisów ustawy.
 3. Obowiązki opiekuna:
  • opiekun zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje,
  • dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci,
  • kształtuje aktywność i samodzielność w codziennych czynnościach i zabawie,
  • kształtuje pozytywne cechy charakteru,
  • wypracowuje społeczno – pożyteczne nawyki,
  • zaspakaja podstawowe potrzeby biologiczne,
  • karmi i ubiera dzieci,
  • organizuje i przeprowadza zajęcia edukacyjne w sali oraz na spacerze.

§ 14

Podstawowymi zadaniami opiekunów jest:

 1. Dbałość o sprawne działanie placówki, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu.
 2. Dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków żłobka.
 3. Współpraca ze sobą w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 4. Rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora placówki.


ROZDZIAŁ VI
Rodzice/Prawni opiekunowie i Opiekunki

§ 15

Rodzice/Prawni opiekunowie i Opiekunki współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

Formy współdziałania to:

 • zebrania ogólne i grupowe,
 • kontakty indywidualne z Dyrektorem i Opiekunami,
 • zajęcia otwarte,
 • spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, logopeda itp.,
 • imprezy i uroczystości połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,
 • pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii,
 • gazetki informacyjne dla rodziców,
 • spotkania integracyjne, festyny,
 • inne formy stosowane w pedagogice.

Rodzice/Prawni opiekunowie mają prawo do:

 1. Znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania w danym oddziale żłobkowym.
 2. Uzyskiwania od Opiekunek rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych.
 3. Uzyskiwania od Opiekunek porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia.
 4. Otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości żłobka.
 5. Wzbogacania ceremoniału i zwyczajów żłobka w oparciu o tradycje środowiska i regionu.
 6. Udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez, wycieczek, spacerów i innych.
 7. Wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych.

Rodzice/Prawni opiekunowie) mają obowiązek:

 1. Przestrzegać zawartą ze żłobkiem umowę o świadczenie usług, oraz postanowień Statutu żłobka.
 2. Ściśle współpracować z Opiekunką prowadzącą grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju.
 3. Przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę (wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica). Osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości. Rodzice/ Prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę.
 4. Przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać na prośbę Dyrektora lub Opiekunki zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do żłobka.
 5. Informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszać Dyrektorowi lub Kierownikowi żłobka niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne.
 6. Uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych.
 7. Na bieżąco informować Dyrektora o zmianach adresu zamieszkania oraz telefonu kontaktowego.
 8. Śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej żłobka oraz mediach społecznościowych placówki.
 9. Terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku zgodnie z umową cywilno – prawną zawartą z organem prowadzącym.
 10. Respektować decyzje pracowników merytorycznych podjęte w ramach ich kompetencji.
 11. Zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”.
 12. Zaopatrzyć dziecko w jednorazowe pieluszki, mokre chusteczki, smoczki, butelki lub mleko modyfikowane, jeśli wymaga tego wiek i aktualne potrzeby dziecka.
 13. Przyprowadzać dziecko do żłobka nie później niż do godziny 8.45 i odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka, czyli do godziny 17.30 oraz nie pozostawiać dziecka w żłobku dłużej niż 10 godzin w ciągu jednego dnia.

§ 16

Do żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat.
Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej.
 2. Akceptacji.
 3. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze strony dorosłych.
 4. Poszanowania godności i własności osobistej.
 5. Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.
 6. Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy.
 7. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy.
 8. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
 9. Różnorodnego i poddającego się procesom twórczym otoczenia.
 10. Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

§ 17

 1. W żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 2. W żłobku nie wolno podawać żadnych lekarstw.


ROZDZIAŁ VII
Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

§ 18

 1. Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka”, złożenie jej w placówce żłobka, podpisanie umowy, a następnie wpłata jednorazowej opłaty wpisowej oraz stosownego czesnego.
 2. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami tj. Rodzicami/Prawnymi opiekunami, a organem prowadzącym.
 3. Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.
 4. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka.
 5. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku oświatowego, w miarę wolnych miejsc.

§ 19

Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora placówki w szczególności gdy Rodzice/Prawni opiekunowie:

 1. Nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce Statutu żłobka i obowiązujących w placówce regulaminów.
 2. Nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym Statucie i zawartej umowie cywilno –prawnej.
 3. Zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno – wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce.
 4. Przyprowadzają Dziecko do żłobka z widocznymi objawami chorobowymi, tj. gorączka, katar o podłożu infekcyjnym, kaszel, biegunka czy wymioty, a także nie stosują się do zasad ustalonych w żłobku dotyczących takich sytuacji.
 5. Dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.


ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 20

 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka.
 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do Statutu zostaje on zamieszczony na tablicy informacyjnej dla rodziców w holu placówki oraz na stronie internetowej żłobka.
 3. Statut nadaje organ prowadzący.
 4. Zmian w Statucie dokonuje organ prowadzący żłobek.
 5. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo –wychowawczej.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
 8. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.
   

pdf Pobierz statut żłobka