Statut szkoły

STATUT
PODSTAWOWEJ SZKOŁY MONTESSORI
W PRUSZKOWIE

§ 1.
Nazwa i typ Szkoły

 1. Szkołę prowadzi Pogodne Przedszkole Montessori sp. z o.o.
 2. Szkoła nosi nazwę: Podstawowa Szkoła Montessori w Pruszkowie
 3. Siedziba Szkoły: ul. Powstańców 7A, Lok. U2, 05-800 Pruszków
 4. Podstawowa Szkoła Montessori zwana dalej „Szkołą”, jest niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej.
 5. Na pieczęciach Szkoły używa się nazwy w pełnym brzmieniu.

§ 2.
Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

Organ prowadzący Szkołę.

 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Pogodne Przedszkole Montessori sp. z o.o.
 2. Organ prowadzący:
  1. nadaje Szkole statut.
  2. powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły.
  3. ustala wysokość czesnego za naukę i inne opłaty.
  4. zarządza majątkiem.
  5. zatwierdza preliminarz wydatków.
  6. rozstrzyga ewentualne spory między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem Szkoły.

§ 4.
Cele i zadania Szkoły.

 1. Realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.
 2. Respektowanie trój-przedmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – nauczyciel - dom rodzinny.
 3. Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych ucznia.
 4. Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i dążeniu do prawdy.
 5. Poszanowanie godności dziecka, zapewnienie przyjaznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.
 6. Wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów.
 7. Dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do zrozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu do dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich.
 8. Sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.
 9. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 10. Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacenie zasobów słownictwa uczniów.
 11. Konsekwentne dążenie do poznania indywidualności ucznia, jego potrzeb i zainteresowań.
 12. Wyrabianie swobody wyboru i wolności.
 13. Wdrażanie do współdziałania i do zbiorowych form wysiłku.
 14. Rozwijanie nie tylko intelektu, ale i innych sfer osobowości.
 15. Umożliwianie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych, sportowych i innych, a także rozbudzanie w dzieciach wrażliwości na piękno otaczającego nas świata.
 16. Odkrywanie wewnętrznej harmonii dziecka, budowanie w nim zaufania we własne siły, budzenie wewnętrznej motywacji do poznawania świata oraz zdobywania wiedzy i umiejętności.
 17. Wychowanie i kształcenie dzieci w poszanowaniu i miłości do rodziców, ojczyzny oraz dziedzictwa kulturowego narodu, a także uczenie dostrzegania tego, co wartościowe w kulturze innych krajów Europy i świata.
 18. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz uwrażliwianie na problemy ochrony środowiska.
 19. Wychowanie do życia w pokoju i przyjaźni między narodami.
 20. Przygotowanie uczniów do pełnego uczestnictwa w kolejnych cyklach kształcenia.
 21. Zapewnienie warunków do ujawnienia i wykorzystania całego potencjału ucznia.
 22. Cele i zadania Szkoły realizowane są poprzez:
  1. pełną realizację programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych, dostosowując treści, metody i organizacje kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  2. organizację nauki religii i etyki na życzenie rodziców;
  3. zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych z dostępem do Internetu;
  4. organizowanie zajęć pozalekcyjnych, stosownie do potrzeb uczniów;
  5. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
   1. typowanie uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej - za zgodą rodziców – do badanń specjalistycznych
   2. organizowanie zajęć wspomagających rozwój uczniów z trudności w nauce;
  6. umożliwienie rozwijania indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach;
  7. umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek oraz innych szkolnych i pozaszkolnych imprez.
 23. Cele wychowawcze Szkoły i sposoby ich realizacji określa Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, zatwierdzony uchwałą uchwałą Rady Pedagogicznej
 24. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania profilaktyczne i prozdrowotne, które określa program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA (WSO)
§ 5 DO § 12
§ 5.

Klasyfikacja śródroczna odbywa się raz do roku tydzień przed rozpoczęciem zimowych
ferii szkolnych, zgodnie z kalendarzem na dany rok szkolny dla szkół publicznych.

§ 6.

Szczegółowe wynagania edykacyjne na poszczególne stopnie opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem zapisów Statutu.

§ 7.

Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie zachowania.

§ 8.

Ocenianie bieżące oraz klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I-III (ust.1-8)

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.. Oceny bieżące są również opisowymi.
 2. Przy konstruowaniu oceny opisowej nauczyciel uwzględnia w szczególności następujące elementy codziennej pracy ucznia.
  1. pracę indywidualną i grupową na lekcji.
  2. odpowiedzi ustne.
  3. prace pisemne.
  4. inne formy aktywności.
 3. Przy konstruowaniu oceny opisowej w odniesieniu do pracy na lekcji nauczyciel stosuje następujące kryteria oceny:
  1. planowanie i realizacja pracy własnej – indywidualnej.
  2. sposób pracy w grupie (akceptowanie powierzonej roli i ustalenie zasad pracy w grupie, komunikowanie się, jeśli zadanie tego wymaga i prezentowanie efektów pracy grupowej).
  3. aktywność na lekcji (zgłaszanie się, udzielanie prawidłowych odpowiedzi).
  4. ogólna postawa, zaangażowanie, stopień koncentracji na zadaniu, pomoc innym, samodzielność, wytrwałość, tempo pracy podczas pracy własnej.
  5. umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji i pomocy.
 4. Przy konstruowaniu oceny opisowej z wypowiedzi ustnej nauczyciel stosuje następujące kryteria oceny:
  1. zawartość rzeczową.
  2. zrozumienie tematu.
  3. dobór i stosowanie słownictwa fachowego.
  4. sposób prezentacji- umiejętność formułowania i wyrażania myśli.
 5. Przy konstruowaniu oceny opisowej z prac pisemnych nauczyciel stosujenastępujące kryteria oceny:
  1. zawartość rzeczową.
  2. zrozumienie tematu.
  3. umiejętność formułowania i wyrażania myśli.
  4. zgodność z tematem.
  5. ortografia.
  6. umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy.
  7. estetyka wypowiedzi.
 6. Przy konstruowaniu oceny opisowej w odniesieniu do innych form aktywności nauczyciel ocenia następujące elementy:
  1. przygotowanie w domu.
  2. wkład pracy.
  3. samodzielność.
  4. samoocenę ucznia.
  5. udział w konkursach.
  6. udział w zajęciach nadobowiązkowych.
  7. praca nap projektami długoterminowymi.
 7. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 8. Przy konstruowaniu oceny opisowej zachowania nauczyciel uwzględnia m. in.:
  1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym.
  2. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm społecznych.
  3. kulturę bycia.
  4. zaangażowanie w życie klasy i Szkoły.
  5. wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.

§ 9.

Sposób wykonywania zadań Szkoły.

 1. Nauczanie według programów uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz zestaw programów nauczania zgodny z pedagogiką Marii Montessori i obowiązującymi przepisami.
 2. Nauczanie w szkole odbywa się w formie otwartego nauczania, opartego na indywidualnym planowaniu pracy z uczniem i podsumowaniu tej pracy w ustalonym czasie zgodnie z założeniem pedagogiki Marii Montessori.
 3. Podstawą edukacji jest prawidłowo zbudowany proces edukacji polegający na indywidualizacji nauczania realizującego wymaganą podstawę programową. Niezbędne w tym procesie jest poznanie dziecka i jego rodziny, zbudowanie wzajemnych relacji, a także przygotowanie przez nauczyciela ciekawego i inspirującego otoczenia.
 4. Zasada indywidualizacji w klasach Montessori realizowana jest poprzez:
  1. nauczanie w zróżnicowanych wiekiem grupach dzieci.
  2. obserwację ucznia, w celu poznania poziomu rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań, uzdolnień oraz dostrzeżenia momentów gotowości do uczenie się określonych umiejętności.
  3. nauczanie w przejrzyście zorganizowanym i uporządkowanym otoczeniu ,zawierającym właściwie dobrane pomoce dydaktyczne.
 5. Samodzielność ucznia rozwijana jest poprzez:
  1. dostępność wszystkich materiałów dydaktycznych znajdujących się w klasie.
  2. swobodę wyboru zadań i materiału dydaktycznego stosownie do aktualnych możliwości i zainteresowań.
  3. opracowanie materiałów zgodnie z zasadą stopniowania trudności oraz możliwości dokonywania samokontroli między innymi poprzez kontrolę błędu.
  4. planowanie czynności i rozliczanie się z tych planów.
  5. branie odpowiedzialności za wykonaną pracę.
  6. Realizacji zasady wolności i swobody działania sprzyja wybór przez ucznia przedmiotu aktywności, czasu, miejsca, tempa i formy pracy (indywidualna lub wspólna z kolegami), jak i sposób jej wykonania.
 6. Systematyczna współpraca Szkoły z rodzicami w celu wspomagania wychowawczej roli rodziny oraz realizacji zadań dydaktycznych.
 7. Przykład i postawa osobista dawana uczniom przez nauczyciela.
 8. Kształtowanie wartościowych cech woli i charakteru, jak godność, wrażliwość, samodzielność, odpowiedzialność, wytrwałość i obowiązkowość.
 9. Wpajanie zasad kultury życia codziennego i społecznego.

§ 10.
Ocenianie bieżące oraz klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach IV-VIII

W klasach IV – VIII

 1. ocena klasyfikacyjna roczna wyrażona jest w stopniach, w skali 1 – 6 (1 – niedostateczny; 2-dopuszczający; 3 – dostateczny; 4 – dobry; 5 – bardzo dobry; 6 – celujący)
 2. ocena klasyfikacyjna śródroczna wyrażona jest w stopniach, w skali 1 – 6 (1 – niedostateczny; 2-dopuszczający; 3 – dostateczny; 4 – dobry; 5 – bardzo dobry; 6 – celujący)
 3. ocena bieżąca wyrażona jest w stopniach, w skali 1 – 6 (1 – niedostateczny; 2 - dopuszczający; 3 – dostateczny; 4 – dobry; 5 – bardzo dobry; 6 – celujący). Przy ocenie bieżącej dopuszcza się stawianie znaków „+”, „-„. W dziennikach lekcyjnych dopuszcza się również stosowanie znaków specjalnych: „ .”; „+”; „-„ dla oznaczenia różnych sytuacji związanych z procesem edukacji ucznia, (np. brak zadania domowego, aktywność na lekcji)
 4. ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną buduje się na podstawie oceniania bieżącego poprzez analizę i interpretację ocen cząstkowych zapisanych w dzienniku lekcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uczniów oraz zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 5. ocenę celującą może otrzymać uczeń, który: opanował w całości materiał przewidziany podstawą programową kształcenia ogólnego w

Klasach IV - VIII

 1. rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia lub
 2. korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy
 3. świadectwo z wyróżnieniem w klasach IV – VIII otrzymuje uczeń, który ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz religii/etyki uzyskał średnią co najmniej 4,75 i ma co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
 4. Nuczyciel uzasadnia ustaloną ocenę na prośbę ucznia, rodzica ustnie w formie rozmowy.. Pisemne uzasadnienie oceny może zostać sporządzone na wniosek dyrektora szkoły.
 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów są udostępniane w forme kopiiuczniowi i jego rodzicom. Oryginały są do wglądu na życzenie u nauczycieli. Dokumentacja dotycząca egazminów są przechowywane w archiwum szkooły i na wniosek ucznia lub jego rodziców są udostępniane (oryginały do wglądu, kpoie do przekazania).

 

 1. Na 4 tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej i końcowej poszczególni nauczyciele informują uczniów o przewidywanych dla nich ocenach śródrocznych, rocznych i końcowych. W tym samym terminie, na obowiązkowych zebraniach, wychowawca informuje rodziców o spodziewanych ocenach ucznia. Wychowawcy klas IV – VIII są zobowiązani 2 razy w roku szkolnym (grudzień/styczeń i maj/czerwiec) przygotować dla wszystkich rodziców kartki z propozycjami ocen semestralnych i końcowych i wręczyć je na obowiązkowych zebraniach. W przypadku nie odebrania kartki z propozycjami ocen semestralnych i końcowych wychowawcy postępują zgodnie z procedurą kontaktów nauczycieli i wychowawców z rodzicami. W przypadku niemożliwości dostarczenia kartki z propozycjami ocen rodzicowi, wychowawcy przekazują je dyrekcji szkoły.
 2. Klasyfikacja sódroczna i roczna przeprowadzana jest co najmniej raz w ciągu roku szkolengo i powinna zoastać zakońcozna do 15 stycznia (śródroczna) oraz 15 czerwca (roczna).
 3. Tryb i forma uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
  1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną (semestralną) ocenę, jeśli:
  2. ocena klasyfikacyjna za pierwsze półrocze nie była niższa o więcej niż jeden stopień od pożądanej na koniec roku szkolnego;
  3. średnia ocen cząstkowych z prac klasowych i sprawdzianów jest niższa nie więcej niż o 0,50 od pożądanej oceny;
  4. ilość ocen niedostatecznych w ostatnim semestrze, wynikających z nieprzygotowania do lekcji, nie przekracza trzech;
  5. w terminie do ostatecznego wystawienia ocen uczeń będzie otrzymywał ze sprawdzianów i prac klasowych wyłącznie oceny nie niższe niż pożądan
 4. Wszystkie oceny, wystawiane przez nauczycieli po zgłoszeniu przez ucznia lub jego rodziców chęci uzyskania wyższej niż przewidywana oceny, obowiązkowo wpisywane są zielonym kolorem
 5. Uczeń lub jego rodzice zgłaszają się do dyrektora szkoły z formalnym wnioskiem w terminie do dwóch dni po zebraniu z rodzicami(na którym rodzice otrzymują informację o propozycjach ocen). Dyrektor informuje o tym fakcie nauczyciela przedmiotu, zobowiązując go jednocześnie do przeanalizowania wraz z uczniem (rodzicami) warunków koniecznych do uzyskania wyższej niż przewidywana oceny i udzielenia mu wskazówek do dalszej pracy.
 6. Wychowawcy klas IV – VIII są zobowiązani 2 razy w roku szkolnym (listopad i kwiecień/maj) przygotować dla wszystkich rodziców kartki ze wszystkimi ocenami i wręczyć je na zebraniach, bądź przekazać uczniom i sprawdzić podpisy rodziców.
 7. Zebrania rodziców z wychowawcami klas muszą również odbyć się obowiązkowo we wrześniu (organizacyjne), w styczniu lub lutym (półroczne) oraz w grudniu lub styczniu i maju lub czerwcu(przekazanie propozycji ocen semestralnych, rocznych lub końcowych).
 8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej zostanie stwierdzone, iż poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę swoich możliwości, stworzy takiemu uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 9. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 10. Uczniowie uprawnieni do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego składają go w terminie do 30 sierpnia (w ostatnim tygodniu wakacji). Warunki przystąpienia do egzaminu sprawdzającego określają szczegółowe przepisy.
 11. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów poprawkowych określastosowne rozporządzenie.
 12. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawiania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje Komisję, która ustala roczną (semestralną ocenę z zajęć edukacyjnych lub z zachowania. Szczegółowe zasady postępowania w takich sytuacjach określa Rozporządzenie.
 13. Dla bieżącego informowania uczniów i rodziców, podsumowania osiągnięć ucznia i klasy oraz doskonalenia pracy nauczyciela, nauczyciele gromadzą informacje bieżące dotyczące:
  1. wyników sprawdzania osiągnięć uczniów poszczególnymi, wskazanymi na początku roku szkolnego metodami, poprzez adnotacje na opisanej stronie w dzienniku lekcyjnym. itp.
 14. Podsumowanie śródroczne i roczne osiągnięć ucznia i klasy jest możliwe dzięki prowadzeniu dokumentacji i polega na:
  1. analizie opisanej strony dziennika lekcyjnego dokonanej przez nauczyciela przedmiotu (w klasach IV – VIII)
  2. analizie zdobytych przez dzieci punktów w dzienniku lekcyjnym , analizie prac dzieci oraz wniosków z przeprowadzanych obserwacji (w klasach I-III)
 15. Ustala się następujące terminy informowania uczniów o pracach klasowych i sprawdzianach:
  1. nauczyciel jest zobowiązany poinformować uczniów o planowanej pracy klasowej lub godzinnym sprawdzianie nie później niż na 7 dni przed jego pisaniem, dokonując jednocześnie adnotacji w dzienniku lekcyjnym
  2. na sprawdzenie, ocenę oraz omówienie w klasie prac klasowych i sprawdzianów nauczyciel ma najwyżej 2 tygodnie od momentu napisania lub oddania pracy przez ucznia; w przypadku choroby nauczyciela termin ten może ulec zmianie
  3. uczeń w ciągu tygodnia może mieć najwyżej 3 prace klasowe lub godzinne sprawdziany, ale tylko 1 w ciągu jednego dnia zajęć ilość odpowiedzi i kartkówek z 3 ostatnich lekcji (do 15 min.) jest nieograniczona i niezapowiedziana
 16. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
  2. laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną
 17. W trakcie pracy dydaktycznej nauczyciele gromadzą informacje na temat funkcjonowania WSO w zakresie ich praktyki pedagogicznej.
 18. Po zakończeniu semestru, na posiedzeniu szkoleniowej rady pedagogicznej, na podstawie zgromadzonych informacji, nauczyciele dokonują oceny funkcjonowania WSO i formułują wnioski dotyczące ewentualnych zmian.
 19. Rada pedagogiczna dokonuje zmian w WSO, biorąc pod uwagę wnioski uczniów i rodziców.

OCENA ZACHOWANIA

 1. W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową. Nauczyciele swoje obserwacje notują w dzienniku lekcyjnym, stosując następujące oznaczenia: A-wzorowo; B-bardzo dobrze; C-dobrze; D-niezadowalająco, wymaga znacznej poprawy, oparte na obszarach rozwoju społeczno-emocjonalnego; stosunek do obowiązków szkolnych, kultura osobista, uspołecznienie (tabela).
 2. W klasach IV – VIII obowiązuje następująca skala ocen: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
  1. oceny z zajęć edukacyjnych,
  2. promocję do klasy programowo wyższej
 4. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 5. Informacje na temat zachowania uczniów zbiera przez cały rok szkolny wychowawca klasy, który przy ocenie okresowej powinien uwzględnić opinie pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły.
 6. Tryb i forma uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana semestralną lub roczną ocenę z zachowania, jeśli:
  1. w terminie do ostatecznego wystawienia ocen uczeń radykalnie poprawi swoje zachowanie w zgodnej ocenie wychowawcy, nauczycieli i uczniów.
  2. ocenę zachowania można podwyższyć tylko o jeden stopień w stosunku do proponowanej.
  3. uczeń lub jego rodzice zgłaszają się do dyrektora szkoły z formalnym wnioskiem w terminie do dwóch dni po zebraniu z rodzicami. Dyrektor informuje o tym fakcie wychowawcę, zobowiązując go jednocześnie do przeanalizowania wraz z uczniem (rodzicami) warunków koniecznych do uzyskania wyższej niż przewidywana oceny z zachowania i udzielenia mu wskazówek do dalszej pracy.
 7. Ocenę zachowania ustaloną przez wychowawcę może zmienić jedynie specjalna Komisja powołana przez dyrektora szkoły, po stwierdzeniu niezgodności z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawiania tej oceny. Szczegółowe zasady postępowania w takich sytuacjach określają przepisy szczegółowe.
 8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 9. Poszczególnym obszarom przyporządkowaliśmy kryteria oceniania, a każde kryterium posiada odpowiednie wskaźniki.
 10. Ocenę zachowania ucznia budujemy dwustopniowo w następujący sposób:

Wypełnienie tabeli opisującej częstotliwość występowania poszczególnych wskaźników
(tabela poniżej) przy pomocy punktów:
ZAWSZE – 3 pkt.
CZĘSTO - 2 pkt.
RZADKO – 1 pkt.
NIGDY – 0 pkt.
 

KRYTERIUM WSKAŹNIKI CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA
Z C R N
STOSUNEK DO
UCZENIA SIĘ
jest przygotowany do lekcji        
jest systematyczny        
ZDYSCYPLINOW ANIE nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i nie spóźnia się na zajęcia        
wykonuje polecenia nauczycieli i pracowników szkoły        
TOLERANCJA szanuje odmienne poglądy, postawy, upodobania, wyznania religijne        
akceptuje odmienność innych w zakresie inwalidztwa i wad rozwojowych        
WSPÓŁPRACA, STOSUNEK DO KOLEGÓW jest życzliwy, pomaga kolegom, dba o bezpieczeństwo innych        
współpracuje w grupie w miarę swoich możliwości        
poprawnie reaguje w sytuacjach konfliktowych        
POSZANOWANIE DOBRA WSPÓLNEGO zna i szanuje symbole narodowe, miasta i własnej szkoły oraz symbole religijne        
szanuje własność wspólną i cudzą        
KULTURA SŁOWA używa zwrotów i słów grzecznościowych, nie narusza zasad kulturalnego porozumiewania się        
HIGIENA OSOBISTA respektuje znane zasady higieny, dba o własną higienę        
DBAŁOŚĆ O ESTETYKĘ OTOCZENIA przeciwdziała wandalizmowi i agresji, przejawia troskę o estetykę szkoły (wygląd klasy, budynku, terenu przed szkołą)        
SUMA          


UWAGA!!! Uczeń, który dopuszcza się przestępstwa otrzymuje ocenę zachowania naganną (bez względu na wyniki tabeli), a jego postępowanie zgłaszane jest na policję. Ocenę naganną otrzymuje również uczeń, który w sposób demonstracyjny pali papierosy, pije alkohol lub w jakikolwiek inny sposób deprawuje pozostałych uczniów.

Uczniowi, który otrzymał naganę dyrektora szkoły, wychowawca klasy obniża semestralną lub roczną ocenę zachowania o dwa stopnie.

Uczniowi, który otrzymał upomnienie dyrektora szkoły, wychowawca klasy obniża semestralną lub roczną ocenę zachowania o jeden stopień.

Na podstawie analizy tabeli i podliczeniu sumy punktów ustalamy ocenę z zachowania
według poniższej skali.

40 - 42 pkt. Wzorowe
36 - 39 pkt. Bardzo dobre
32 - 35 pkt. Dobre
28 – 31 pkt. Poprawne
15 – 27 pkt. Nieodpowiednie
0 - 14 pkt. Naganne

§ 11.
Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
zachowania.

 1. Uczeń lub jego rodzice maja prawo wnioskować o podwyższenie przewidywanej przez wychowawcę rocznej oceny z zachowania.
 2. Uczeń lub jego rodzic składa do wychowawcy pisemny lub ustny wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania.
 3. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie zachowania. Za datę poinformowania rodzica uznaje się datę zebrania rodziców w danej klasie.
 4. Ocena zachowania może być podwyższona po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej pomiędzy uczniem i wychowawcą. Podczas rozmowy omawiany jest stopień spełniania przez ucznia kryteriów oceniania zachowania zawartych w WSO, oraz wystawione przez nauczycieli w dzienniku pochwały i uwagi.
 5. Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia wychowawca z uczniem. Rozmowa musi się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 6. Uczeń który w wyznaczonym terminie nie przystąpi do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do jej podwyższenia.
 7. Rodzic ucznia ma prawo wziąć udział w rozmowie wyjaśniającej. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze obserwatorów: przedstawiciela samorządu klasowego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej.
 8. Ustalona w toku rozmowy ocena jest ostateczna.

§ 12.
Warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach
uczniów w nauce.

 1. Rodzice informowani są o ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o ocenach zachowania ucznia w następujący sposób:
  1. na spotkaniach indywidualnych z wychowawcą.
  2. w czasie zebrań z rodzicami.
 2. Na miesiąc przed terminem klasyfikacyjnego śródrocznego i rocznego posiedzenia Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować uczniów i ich rodziców o poziomie osiągnięć edukacyjnych w formie pisemnej.

§ 13.
Organizacja zajęć dodatkowych.

 1. Zajęcia dodatkowe (różnego rodzaju koła przedmiotowe i koła zainteresowań) prowadzone są w grupach międzyoddziałowych zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.
 2. Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych lub finansowane bezpośrednio przez rodziców w formie marsztatów.

§ 14.
Formy opieki i pomocy uczniom.

 1. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.
 2. Pomoc pedagogiczna i psychologiczna udzielana przez instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo i/lub psychologa/pedagoga zatrudnionego w placówce oraz przez nauczycieli podczas bieżącej pracy z uczniem.
 3. Wsparcie w ramach zajęć świetlicowych oraz organizowanie pomocy koleżeńskiej.
 4.  Organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej według potrzeb.
 5.  Proponowanie opiekunom dziecka, które ma deficyty rozwojowe, aby udali się do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

§ 15.
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami.

 1. Szkoła oferuje rodzicom wszechstronną pomoc w zakresie upowszechniania wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny w różnorodnych formach. O organizacji takiej pomocy rodzice będą informowani co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem wydarzenia.
 2. Współpraca z Rodzicami w ramach Szkoły polega w szczególności na:
  1. organizowaniu w formie spotkań indywidualnych i zebrań grupowych.
  2. organizowaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
  3. zapoznaniu rodziców z celami i programami kształcenia, wychowania i opieki, organizacją procesu nauczania i uczenia się oraz wynikającymi z nich zadaniami dla Szkoły i rodziców.
  4. pozyskiwaniu rodziców do czynnego udziału w realizacji programów nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy Szkole.
  5. współorganizowaniu imprez i uroczystości szkolnych oraz uczestniczeniu w nich.
  6. tworzeniu właściwego klimatu społecznego i warunków umożliwiających skuteczne funkcjonowanie i rozwój Szkoły.

§ 16.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkołu uchwala Rada Pedagogiczna.

§ 17.
Organy Szkoły i ich zadania.

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły-menager.
 2. Wicedyrektor do spraw pedagogicznych.
 3. Rada Pedagogiczna.

§ 18.
Dyrektor Szkoły.

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Organ Prowadzący Szkołę. Dyrektor kieruje całokształtem pracy Szkoły we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym w sprawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych, i reprezentuje Szkołę na zewnątrz.
 2. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:
  1. opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych Szkoły – roczny plan pracy, organizację pracy, opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) pracowników Szkoły.
  2. zatrudnianie pracowników Szkoły zgodnie z Kodeksem Pracy
  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 3. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 4. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 5. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

§ 19.
Wicedyrektor.

 1. Do podstawowych obowiązków zastępcy dyrektora do spraw pedagogicznych należy:
  1. prowadzenie procedur związanych z awansem zawodowym.
  2. reprezentowanie Szkoły w czasie nieobecności Dyrektora
  3. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą.
  4. dba o wysoką jakość pracy Szkoły.
  5. sprawuje nadzór pedagogiczny.
  6. przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje uchwały Rady Pedagogicznej.
  7. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów prowadzonych w Szkole.
  8. planuje i nadzoruje doskonalenie i dokształcanie się nauczycieli.
  9. sprawuje opiekę nad przebiegiem awansu nauczycieli.
  10. współdziała ze wszystkimi organami Szkoły.
  11. planuje i dokonuje oceny pracy nauczyciela.
 2. Podczas nieobecności Dyrektora pełni jego obowiązki.

§ 20.
Rada Pedagogiczna.

 1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym organem w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
  1. Dyrektor Szkoły.
  2. Wicedyrektor.
  3. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej może brać udział organ Prowadzący Szkołę oraz goście, zaproszeni przez Przewodniczącego. Mają oni głos doradczy.
 4. Uchwały Rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Dyrektor menager nie bierze udziału w podejmowaniu uchwał.
 5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste ucznia, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 7. Wicedyrektor przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
 8. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy w szczególności:
  1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
  2. podejmowanie uchwał w sprawie ukończenie szkoły przez uczniów.
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, wymagających jednak uzgodnienia z organem Prowadzącym Szkołę.
  4. opiniowanie wniosków w sprawie skreślenie z listy uczniów.
  5. opiniowanie planów pracy Szkoły.

§ 21.
Rada rodziców nie zostanie powołana.

§ 22.
Organizacja Szkoły.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest grupa, w której uczą się dzieci z trzech (lub mniej) rocznikacihw ramach którego odbywają się zajęcia lekcyjne zakresu wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania dla danej klasy. Opiekę nad grupą sprawuje nauczyciel wychowawca, a lekcje z przedmiotów prowadzą nauczyciele tych przedmiotów. Edukacja jest realizowana metodą Marii Montessori.
 2. Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 3. Liczba uczniów w grupie ogólnodostępnej trzyrocznikowej (lub mniej) wynosi do 25 uczniów.
 4. Podstawową forma pracy w Szkole są zajęcia realizowane w grupach poprzez: prace własną, zajęcia grupowe, zajęcia przedmiotowe, projekty edukacyjne.
 5. Zajęcia odbywają się przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w wymiarze określonym przez Szkolny Plan Nauczania.
 6. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii są takie jak w szkołach publicznych zgodnie z kalendarzem na dany rok szkolny.
 7. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Klasyfikacja śródroczna odbywa się raz do roku-tydzień przed rozpoczęciem zimowych ferii szkolnych zgodnie z kalendarzem na dany rok szkolny
 8. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 23.
Organizacja świetlicy.

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców Szkoła może organizować świetlicę.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wielorocznikowych w oparciu o prace wolną z materiałem Montessori i o indywidualne zainteresowania uczniów, a także o prace nad projektami edukacyjnymi.

§ 24.
Organizacja Biblioteki Szkolnej.

 1. W Szkole może działać Biblioteka Szkolna.
 2. Biblioteka Szkolna jest miejscem służącym realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, i inni pracownicy Szkoły, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
 4. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji.
 5. Biblioteka Szkolna umożliwia:
  1. gromadzenia i opracowywanie zbiorów, zarówno w postaci księgozbiory, jak i w postaci zasobów multimedialnych.
  2. korzystanie ze zbiorów czytelni, wypożyczanie ich poza bibliotekę, korzystanie z multimedialnych zasobów bibliotecznych.
 6. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  1. właściwy dobór księgozbioru oraz jego systematyczne opracowywanie
  2. udostępnianie zbiorów
  3. poradnictwo w wyborze książki, zachęcanie uczniów do świadomego wyboru lektury
  4. informowanie nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa w szkole raz na semestr
  5. organizowanie różnych spotkań i imprez czytelniczych
  6. współpraca z bibliotekami pozaszkolnymi
  7. dbałość o estetykę biblioteki
  8. prowadzenie spotkań z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, zgodnie z programem.
 7. Biblioteka działa na podstawie regulaminu pracy biblioteki szkolnej opracowanego przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły.
 8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Wicedyrektor Dyrektor Szkoły.

§ 25.
Zakres praw nauczycieli.

Nauczyciel ma prawo do:

 1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów.
 2. wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi.
 3. współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym.
 4. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy.
 5. stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.
 6. otrzymywania przysługującego wynagrodzenia z racji wykonywanej pracy i zgodnie z umową.
 7. Realizacji awandu zawodowego

§ 26.
Zakres obowiązków nauczycieli.

 1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel powinien odznaczać się nienaganna postawą moralną, pełną szacunku dla każdego człowieka i środowiska.
 3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji (w przypadku, kiedy biblioteka będzie utworzona).
 4. Do praw i obowiązków nauczycieli należą w szczególności:
  1. realizacja podstawy programowej nauczanego przedmiotu.
  2. systematyczna współpraca a domem rodzinnym ucznia.
  3. przygotowanie odpowiedniego i inspirującego dla ucznia otoczenia.
  4. umiejętne wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążenie do pełni własnego rozwoju osobistego.
  5. kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobów słownictwa uczniów.
  6. poświęcania szczególnej uwagi edukacji medialnej, czyli wychowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów.
  7. stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, na zajęciach z różnych przedmiotów
  8. rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
  9. kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej, w atmosferze wolności i szacunku dla drugiego człowieka.
  10. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych ras, narodów i światopoglądów w duchu katolickim.
  11. dbanie o wysoki poziom nauczania swojego przedmiotu.
  12. stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych zasad oceniania zgodnie z WSO.
  13. ciągłe wzbogacanie swojego warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.
  14. reagowanie na wszelkie sytuacje lub zachowania uczniów, stanowiące zagrożenie i bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkoły.
  15. kontrolowanie systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa, higieny pracy, a w razie zauważonych usterek zgłoszenia ich Dyrektorowi
  16. kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów.
  17. poznanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań, pozytywnych cech charakteru ucznia.oraz potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów.
  18. szanowanie godności osobistej ucznia.
  19. staranne, przejrzyste i terminowe prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno- wychowawczej.
  20. przestrzeganie obowiązków statutowych i prawa wewnątrzszkolnego.
  21. wybór metod i środków dydaktycznych, odpowiednich do potrzeb i możliwości, zgodnie z pedagogiką Montessori.

§ 27.
Zadania zespołów nauczycielskich.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danej grupie tworzą zespół, którego zadania są następujące:
  1. opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły.
  2. ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
  3. uzgadnianie sposobu realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także decyzji w sprawie wyboru programów nauczania.
  4. ustalenie sposobów badania wyników nauczania.
  5. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.
  6. współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnianiu ich wyposażenia.
  7. wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych sposobów nauczania.
 2. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły przedmiotowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu.

§ 28.
Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych.

 1. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:
  1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów.
  2. wolności głoszenia własnych podglądów, nienaruszających godności innych ludzi, udziału w życiu szkoły.
  3.  wnoszenia wniosków, uwag, spostrzeżeń do pracy szkoły.
 2. Pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek:
  1. rzetelnego wykonywania pracy zgodnie z umową.
  2. zgłaszania dyrektorowi wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa uczniów i osób przebywających w szkole (nauczycielowi pod nieobecność dyrektora).
  3. wspieranie nauczycieli w organizacji uroczystości / przedsięwzięć w szkole.
  4. informowania nauczycieli i dyrektora o wszelkich niestosownych zachowaniach uczniów.
  5. otrzymywania przysługującego wynagrodzenia z racji wykonywanej pracy i zgodnie z umową.

§ 29.
Rodzaje nagród i kar

 1. W szkole nie stosuje się kar i nagród.
 2. Ze względu na założenia wychowawczo- edukacyjne Szkoły, proponuje się metody propagujące procesy współdziałania, zamiast rywalizacji.
 3. Dla osiągnięcia zamierzonych celów, dąży się do wybierania takich środków i metod pracy z uczniem, które mają wzmocnić jego wewnętrzną motywację. Zamiast środków, polegających na ocenianiu, nagradzaniu i karaniu, proponuje się uczniowi wsparcie ze strony nauczyciela, wspólne planowanie pracy, swobodny wybór zainteresowań, a w końcowym etapie wspólne wyciąganie wniosków, z naciskiem na samoocenę ucznia, oraz uzyskanie zamierzonego efektu.
 4. W przypadku nieprzestrzegania przez uczniów zasad Statutu i Regulaminu Szkoły stosowane są następujące działania:
  1. rozmowa dotycząca niewłaściwych postaw i zachowań oraz sposobów na naprawienie wyrządzonych krzywd z udziałem:
   1. uczeń – wychowawca.
   2. uczeń – wychowawca – rodzic.
   3. uczeń – wychowawca – rodzic – dyrektor.
  2. rozmowa dyscyplinująca, w obecności rodzica lub wychowawcy, z udziałem przedstawiciela Policji lub Straży Miejskiej oraz określenie możliwości i warunków dalszej współpracy w miarę dostępności przedstawicieli służb mundurowych wymienionych powyżej.
  3. skreślenie z listy uczniów, w przypadku kiedy inne środki zostaną wykorzystane.

§ 30.
Warunki pobytu w Szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo.

Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

 1. zapewnienie opieki na wszystkich zajęciach lekcyjnych w szkole i poza szkołą oraz pozalekcyjnych
 2. organizowanie wycieczek szkolnych zgodnie z regulaminem szkolnym
 3. omawianie zasad bezpieczeństwa z uczniami.
 4. zapewnienie wyposażenia sal lekcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
 5. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej, o ile zostanie utworzona
 6. szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne.
 8. uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno - wychowawczym równomiernego i różnorodnego rozłożenia zajęć w każdym dniu.
 9. Uwzględnianie możliwości psycho-fizycznych uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego w ciągu dnia.

§ 31.
Zasady rekrutacji uczniów.

 1. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę akceptacji koncepcji pracy Szkoły przez rodziców.
 2. O przyjęciu uczniów do poszczególnych oddziałów decyduje Dyrektor na podstawie rozmowy z rodzicami.
 3. Zasady przyjmowania dzieci do Szkoły:
  1. dostarczenie Karty Zgłoszenia dziecka.
  2. akceptacja przez rodziców Statutu Szkoły, Programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły oraz założeń Pedagogiki Montessori.
  3. obserwacja ucznia podczas zorganizowanych zajęć grupowych w okresie rekrutacji
  4. podpisanie umowy o usługi edukacyjne w określonym czasie.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają:
  1. dzieci które ukończyły Przedszkole Niepubliczne Pogodne Przedszkole Montessori
  2. dzieci, które zrealizowały roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w Pogodnym Przedszkolu Montessori w Pruszkkowie
  3. rodzeństwo uczniów Podstawowej Szkoły Montessori w Pruszkowie
  4. dzieci, które ukończyły inne przedszkola Montessori.
 5. Szczegółowe zasady rekrutacji ogłaszane są do końca grudnia poprzedzającego roku szkolnego i dostępne są na stronie internetowej Szkoły.

§ 32.
Zasady skreślania z listy uczniów.

 1. Skreślenie z listy uczniów Szkoły następuje na wniosek Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Szkoły.
 2. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy podejmuje Dyrektor Szkoły, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić w przypadku:
  1. jeżeli zostały wyczerpane wszystkie możliwości oddziaływań wychowawczych (par. 29.1)
  2. zachowań niebezpiecznych i agresywnych, w szczególności przed rozpoczęciem zimowych ferii szkolnych zgodnie z kalendarzem na dany rok szkolny
  3. używania, rozprowadzania i nakłaniania do używania środków odurzających i narkotycznych, alkoholu lub tytoniu przez ucznia.
  4. stwierdzonego, ponownego w okresie trzech miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu i powiadomieniu rodziców, zachowania naruszającego czyjąś godność osobistą lub własność osobistą.
  5. zalegania z płatnościami czesnego (dłużej niż 2 miesiące).
  6. utajenia przez rodziców choroby lub zaburzenia, będącego zagrożeniem dla innych osób.
 3. Rodzice otrzymają decyzję osobiście lub za pośrednictwem poczty listep poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 4. Od decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów, rodzicom przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.
 5. Skreślenie ucznia z listy wymaga pisemnego powiadomienia Dyrektora Szkoły rejonowej o zaprzestaniu spełniania obowiązku szkolnego.

§ 33.
Prawa i obowiązki ucznia.

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego.
  2. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
  3. poszanowania swojej godności i nietykalności osobistej.
  4. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
  5. wysokiej jakości edukacji, opartej na nowoczesnych metodach nauczania i wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej.
  6. bezpiecznych i zdrowych warunkach nauki i przebywania w Szkole.
  7. pełnej informacji na temat wymagań oraz kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
  8. swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób
   trzecich.
  9. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole.
 2. Do obowiązków ucznia należy
  1. udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowanie się do nich oraz właściwe zachowanie
   w ich trakcie.
  2. dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju.
  3. właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów.
 3. W przypadku naruszenia praw ucznia rodzice mogą złożyć skargę, w formie pisemnej, do
  Dyrektora Szkoły.
 4. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od otrzymania skargi po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
 5. Uczeń nie ma prawa do korzystania z telefonu komórkowego i innych własnych urządzeń
  elektronicznych na terenie Szkoły.

§ 34.
Finansowanie działalności Szkoły.

 1. Działalność Szkoły finansowana jest:
  1. ze środków własnych Organu Prowadzącego Szkołę.
  2. z opłat wnoszonych przez Rodziców.
  3. z dotacji budżetu gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  4. darowizn i zapisów osób prawnych i fizycznych.
 2. Środkami finansowymi dysponuje Organ Prowadzący.
 3. Wysokość wpisowego i czesnego ustala Organ Prowadzący na dany rok szkolny nie później niż do 31 maja poprzedniego roku szkolnego.

§ 35.
Zasady regulowania zobowiązań finansowych Rodziców.

 1. Rodzice zapisując dziecko do szkoły wnoszą wpisowe w wysokości ustalonej przez Organ Prowadzący.
 2. Opłata wpisowa obejmuje zryczałtowane koszty przygotowania stanowiska pracy ucznia.
 3. Wpisowe nie podlega zwrotowi, niezależnie od przyczyn rozwiązania umowy.
 4. Wymiar opłat (czesnego) za szkołę rozłożony jest maksymalnie na 12 wpłat miesięcznych, wnoszonych od września do sierpnia.
 5. Opłaty winny być wniesione z góry, w terminie do dnia 5 danego miesiąca, za który czesne jest należne, przez cały okres trwania umowy, niezależnie od ewentualnej nieobecności Ucznia w Szkole
 6. Opłat dokonuje się na konto Organu Prowadzącego przelewem bankowym.
 7. Szkoła zawiera umowę z Rodzicami na czas nieokreślony.
 8. Umowa może zostać rozwiązana przez Rodziców z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, z tym że w przypadku wypowiedzenia złożonego w okresie od 28 lutego do 31 maja danego roku szkolnego umowa wygasa z dniem 31 sierpnia tego samego roku.

§ 36.
Postanowienia końcowe.

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami w sprwie sposobu przechowywania dokumentacji związanej z procesem nauczania.
 2. Wszelkie regulaminy obowiązujące w Szkole są zatwierdzane przez Dyrektora i nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem.
 3. Zmiany w statucie jak też decyzja o likwidacji szkoły należą do kompetencji Organu Prowadzącego Szkołę.
 4. O decyzji likwidacji szkoły Organ Prowadzący Szkołę jest zobowiązany na sześć miesięcy przed likwidacją powiadomić rodziców i uczniów oraz Urząd Gminy i Mazowiecki Kurator Oświaty, a akta i dokumentacje przekazać protokolarnie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 5. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Szkoły do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy Pruszków
 6. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o rodzicach ucznia dotyczy to również prawnych opiekunów dziecka.
   

pdf Pobierz statut szkoły